Právní pomoc "on-line"


Některé záležitosti je možné vyřešit prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit advokátní kancelář, jen za pomoci poštou či e-mailem zaslaných listin, případně po telefonickém upřesnění údajů. Takovou právní službou může být například:
- sepis smlouvy -kupní, darovací, nájemní, o dílo apod. 
- sepis návrhů a dohod potřebných pro rozvod- dohodnutý i sporný 
- sepis žaloby- o náhradu škody, na vydání věci, vyklizení, o zaplacení dlužné částky apod. 
- sepis odvolání, stížnosti nebo jiného opravného prostředku, a to i "na poslední chvíli", pokud to je vzhledem ke složitosti věci reálné 
- sepis návrhu na výkon rozhodnutí resp.exekučního návrhu
- právní rozbor a zhodnocení rizik soudního sporu a hledání nejvhodnější varianty postupu 
- porada před podpisem smlouvy nebo jiné pro vás důležité listiny, odhad právních důsledků určitého rozhodnutí nebo jednání 
- nově: telefonická konzultace, konzultace prostřednictvím videoschůzky či Skype- viz níže

Postup při objednání "on-line" právní pomoci:
  1. Klient vyplní kontaktní formulář, popř. sdělí advokátce telefonicky nebo mailem, jakou konkrétní službu požaduje a v jakém termínu, a uvede na sebe telefonický kontakt a e-mailovou adresu. 
  2. Klient bude obratem na uvedenou e-mailovou adresu informován, zda bude požadovaná právní pomoc "on-line" poskytnuta, zda lze dodržet požadovaný termín, jaké údaje či případně listiny budou k poskytnutí právní pomoci potřeba a cena služby. V případě, že právní pomoc lze poskytnout, avšak nikoliv "on-line", bude o tom klient informován s tím, že mu bude nabídnuta schůzka v advokátní kanceláři, na které by bylo možno věc probrat a následně uzavřít dohodu o dalším postupu.
  3. Poté, co klient e-mailem odsouhlasí cenu, bude mu stejnou zaslána závazná objednávka právní služby. Tuto podepíše a odešle zpět-buď poštou nebo naskenovanou e-mailem. Současně uhradí dohodnutou cenu za právní pomoc (na účet advokátky, složenkou, popř. v hotovosti v advokátní kanceláři), sdělí advokátce potřebné údaje a předá potřebné listiny /faxem, e-mailem, poštou atp./
  4. Po registrované úhradě právní pomoci bude klientovi odsouhlasen příjem objednávky a bude zahájena právní pomoc. Ta je dokončena ve sjednaném termínu, je však nezbytné, aby klient dodal včas podklady, které byly před objednáním služby či v průběhu jejího zpracování vyžádány. 
  5. Vypracovaný právní rozbor na dotaz, smlouva, žaloba či jiná listina bude poté klientovi zaslána e-mailem jako pracovní návrh. Je možné, aby klient navrhl nějakou drobnou změnu či doplnění textu listiny, pokud však bude požadovat rozsáhlejší změny, je nutná dohoda o změně rozsahu poskytované právní služby a její ceny (např. pokud by se rozhodl zapracovat do kupní smlouvy smlouvu o věcném břemeni či předkupní právo atp.). 
  6. Konečné znění listiny bude klientovi zasláno dle dohody buď rovněž e-mailem nebo poštou. Vypracované kupní smlouvy jsou zasílány svázané poštou v případě, že klient požaduje, aby byly "s hlavičkou advokátní kanceláře". Listinu (např. právní rozbor) je možno zaslat naskenovanou s razítkem a podpisem advokátky či poštou. E-mailovou korespondenci advokátka na požádání opatří svým elektronickým podpisem, čímž garantuje, že provedené služby skutečně osobně poskytla, a je tedy za výsledek práce odpovědná.
  7. Telefonická konzultace:  je možno ji objednat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na těchto stránkách. Při objednání se uvede jméno, příjmení, datum narození, bydliště, věc, o kterou se jedná. Po obdržení objednávky bude klientovi zaslán předpis zálohy, a to obvykle na 1-2 hodiny konzultace. Po jejím uhrazení bude navržen možný termín konzultace tj. čas, kdy může klient advokátce zavolat (tj. klient nese náklady telefonického hovoru). Konzultace bude poté realizována v oboustranně dohodnutém termínu. Dle skutečného trvání konzultace bude určena její konečná cena (první hodina je vždy účtována celá, bez ohledu na skutečné trvání konzultace, další doba vždy poměrná část po načatých půlhodinách) a klientovi bude na e-mail zaslána faktura. Případný přeplatek nebo nedoplatek bude stranami uhrazen do 3 dnů po zaslání faktury.    
  8. Po předchozí dohodě o termínu je také možná konzultace formou video-schůzky (vyžaduje webkameru)   nebo videohovoru prostřednictvím Skype. Při objednání a hrazení takové konzultace se postupuje obdobně jako u telefonické konzultace-viz bod 7.


Máte-li o právní pomoc touto formou zájem, využijte kontaktní formulář na této stránce nebo napište na e-mail