Právní pomoc "on-line"


Některé záležitosti je možné vyřešit prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit advokátní kancelář, jen za pomoci poštou či e-mailem zaslaných listin, případně po telefonickém upřesnění údajů. Takovou právní službou může být například:
- sepis smlouvy -kupní, darovací, nájemní, o dílo apod. 
- sepis návrhů a dohod potřebných pro rozvod- dohodnutý i sporný 
- sepis žaloby- o náhradu škody, na vydání věci, vyklizení, o zaplacení dlužné částky apod. 
- sepis odvolání, stížnosti nebo jiného opravného prostředku, a to i "na poslední chvíli", pokud to je vzhledem ke složitosti věci reálné 
- sepis návrhu na výkon rozhodnutí resp.exekučního návrhu
- právní rozbor a zhodnocení rizik soudního sporu a hledání nejvhodnější varianty postupu 
- porada před podpisem smlouvy nebo jiné pro vás důležité listiny, odhad právních důsledků určitého rozhodnutí nebo jednání 
- nově: telefonická konzultace, konzultace prostřednictvím videoschůzky či Skype- viz níže

Postup při objednání "on-line" právní pomoci:
  1. Klient vyplní kontaktní formulář, popř. sdělí advokátce telefonicky nebo mailem, jakou konkrétní službu požaduje a v jakém termínu, a uvede na sebe telefonický kontakt a e-mailovou adresu. 
  2. Klient bude obratem na uvedenou e-mailovou adresu informován, zda bude požadovaná právní pomoc "on-line" poskytnuta, zda lze dodržet požadovaný termín, jaké údaje či případně listiny budou k poskytnutí právní pomoci potřeba a cena služby. V případě, že právní pomoc lze poskytnout, avšak nikoliv "on-line", bude o tom klient informován s tím, že mu bude nabídnuta schůzka v advokátní kanceláři, na které by bylo možno věc probrat a následně uzavřít dohodu o dalším postupu.
  3. Poté, co klient e-mailem odsouhlasí cenu, bude mu stejnou zaslána závazná objednávka právní služby. Tuto podepíše a odešle zpět-buď poštou nebo naskenovanou e-mailem. Současně uhradí dohodnutou cenu za právní pomoc (na účet advokátky, složenkou, popř. v hotovosti v advokátní kanceláři), sdělí advokátce potřebné údaje a předá potřebné listiny /faxem, e-mailem, poštou atp./
  4. Po registrované úhradě právní pomoci bude klientovi odsouhlasen příjem objednávky a bude zahájena právní pomoc. Ta je dokončena ve sjednaném termínu, je však nezbytné, aby klient dodal včas podklady, které byly před objednáním služby či v průběhu jejího zpracování vyžádány. 
  5. Vypracovaný právní rozbor na dotaz, smlouva, žaloba či jiná listina bude poté klientovi zaslána e-mailem jako pracovní návrh. Je možné, aby klient navrhl nějakou drobnou změnu či doplnění textu listiny, pokud však bude požadovat rozsáhlejší změny, je nutná dohoda o změně rozsahu poskytované právní služby a její ceny (např. pokud by se rozhodl zapracovat do kupní smlouvy smlouvu o věcném břemeni či předkupní právo atp.). 
  6. Konečné znění listiny bude klientovi zasláno dle dohody buď rovněž e-mailem nebo poštou. Vypracované kupní smlouvy jsou zasílány svázané poštou v případě, že klient požaduje, aby byly "s hlavičkou advokátní kanceláře". Listinu (např. právní rozbor) je možno zaslat naskenovanou s razítkem a podpisem advokátky či poštou. E-mailovou korespondenci advokátka na požádání opatří svým elektronickým podpisem, čímž garantuje, že provedené služby skutečně osobně poskytla, a je tedy za výsledek práce odpovědná.
  7. Telefonická konzultace:  je možno ji objednat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na těchto stránkách. Při objednání se uvede jméno, příjmení, datum narození, bydliště, věc, o kterou se jedná. Po obdržení objednávky bude klientovi zaslán předpis zálohy, a to předběžně na 1 hodinu konzultace. Po jejím uhrazení bude navržen možný termín konzultace tj. čas, kdy může klient advokátce zavolat (tj. klient nese náklady telefonického hovoru). Konzultace bude poté realizována v oboustranně dohodnutém termínu. Dle skutečného trvání konzultace bude určena její konečná cena (vždy poměrná část za načatou půlhodinu) a klientovi bude na e-mail zaslána faktura. Případný přeplatek nebo nedoplatek bude stranami uhrazen do 3 dnů po zaslání faktury.    
  8. Po předchozí dohodě o termínu je také možná konzultace formou video-schůzky (vyžaduje webkameru)   nebo videohovoru prostřednictvím Skype. Při objednání a hrazení takové konzultace se postupuje obdobně jako u telefonické konzultace-viz bod 7.


Máte-li o právní pomoc touto formou zájem, využijte kontaktní formulář na této stránce