Občanské právo


Závazkové (obligační) právo - uzavírání smluv, posuzování jejich obsahu, revize návrhů smluv předložených druhou smluvní stranou, spory vycházející z jejich neplnění - řešení sporů soudním i mimosoudním způsobem, uplatnění náhrady škody, zastupování v soudním řízení
např. kupní smlouva (smlouva o převodu movité, nemovité věci - tj. např. pozemek, byt, dům, nebytový prostor),
darovací smlouva (vrácení daru),
smlouva o dílo (zhotovení díla na zakázku, např. stavby, příp. provedení jiných prací),
smlouva o půjčce,
nájemní smlouva (nájemní smlouva k bytu, nájem nebytových prostor, nájem nemovitostí, nájemní smlouvy v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek), podnájemní smlouva, bytové právo - užívání bytu, opravy, výpovědˇz nájmu, neplatnost výpovědi 
zprostředkovatelská smlouva
smlouva o sdružení
příkazní smlouva
spotřebitelské smlouvy
cestovní smlouva a další.


Náhrada škody - materiální, nemateriální, na věcech, na zdraví, vymáhání, zastoupení u soudu, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada škody a zadostiučinění způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Věcná práva - vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní právo, vklad do katastru nemovitostí, sousedské vztahy

Dědické právo - dědění ze zákona i ze závěti, dědické řízení a zastupování dědiců, spory o dědictví a jejich řešení , zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení,zastupování v soudních sporech mezi dědici, listiny o vydědění, spory mezi dědici a vyděděnými osobami

Ochrana osobnosti - vypracování žaloby, zastupování před soudy, osobní a osobnostní práva

Právní zastupování u soudů všech stupňů

Sepisování žalob a jiných návrhů

Sepisování odvolání a dalších opravných prostředků