Zásadně se odměna advokátky za poskytování právních služeb určuje jako smluvní- řídí se tedy smlouvou s klientem.

Pokud není odměna sjednána touto smlouvou, bude určena jako mimosmluvní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Advokátní tarif (AT)

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=43

V takových případech lze cenu za právní službu předem poměrně přesně odhadnout. Obvykle se určuje podle hodnoty sporu, ve zvláštních případech se však postupuje také podle jiných kritérií.

Další typy odměn:

Hodinová sazba

Platí zejména v případě drobných právních porad, nepoužije-li se advokátní tarif. Cena je vždy smluvní a její výše se určuje dle náročnosti věci. O výši hodinové sazby je klient informován před zahájením vyřizování věci resp. právní porady. O způsob jejího účtování v konkrétní věci je klient předem informován ( u osobní konzultace je obvykle účtována vždy po načatých půlhodinách, u on-line a telefonické konzultace je první hodina vždy účtována celá, další obvykle po načatých půlhodinách) 

Paušální odměna

Na základě dohody stran bývá určen časový úsek (obvykle jeden měsíc) pro poskytování právních služeb, za které bude zaplacena paušální odměna. Všechny právní úkony a služby, které klient po advokátovi v daném měsíci požaduje, jsou tedy poskytovány za jeden pevně daný měsíční paušál. Toto řešení je obvykle pro klienta výhodné, neboť předem ví, jaké bude mít měsíční výdaje na právní pomoc a nemusí jej v tomto směru potkat nečekaně velký výdaj.

Další náklady klienta spojené s právní pomocí a soudní poplatky:

a)náhrada hotových výdajů a cestovné- nedohodla-li se advokátka s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka dle AT 300,- Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady platnými právními předpisy o cestovních náhradách- počínaje 1.5. 2021 jsou nové smlouvy o právním zastoupení uzavírány s touto náhradou hotových výdajů ve výši 400,-Kč za každou půlhodinu

b) náhrada za promeškaný čas- advokátce náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut Není-li dohodnuto jinak, náhrada dle AT činí 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu- počínaje 1.5. 2021 jsou nové smlouvy o právním zastoupení uzavírány s touto náhradou ve výši 400,-Kč za každou půlhodinu

Nutno poznamenat, že odměna se odlišuje od nákladů řízení, které jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.484/2000 Sb v platném znění, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. (pozn.- vyhláška byla zrušena, uplatní se pouze v případě již přiznané náhrady nákladů řízení, která může být vymáhána. Nově by měla být náhrada nákladů řízení přiznávána na základě výše uvedené vyhl.č.177/1996 Sb. )

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=46

Náklady řízení (včetně právního zastoupení) v případě soudního sporu hradí pravidelně ta strana, která prohrála spor. V některých soudních řízeních je obvyklé, že každá strana si nese své náklady sama (typicky řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy rodiče a určení výživného).

Soudní poplatky- jsou stanoveny právním předpisem a lze je předem přesně spočítat. Za splnění určitých podmínek lze požádat soud o prominutí soudního poplatku.

Právní poradenství je poskytováno podle potřeby klienta, a to ad hoc (jednorázově) nebo v rámci paušálního zastoupení na základě rámcové dohody. Obcím a městům se nabízí sjednání trvalého právního zastoupení za výhodnou měsíční paušální částku. Takové právní zastoupení zahrnuje komplexní právní servis a pomoc ve všech agendách, které obec zajišťuje.

Odměna za poskytnutou právní pomoc je vždy navýšena o zákonné DPH (aktuálně 21%) s ohledem na to, že advokátka je s účinností od 1.2.2009 plátcem DPH..